Actievoorwaarden België

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Cashback Actie’ welke is georganiseerd door Johnson & Johnson Medical NV. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer ("Deelnemer") uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee zonder enig voorbehoud in te stemmen.

De actie wordt georganiseerd door Johnson & Johnson Medical NV gevestigd te Leonardo da Vincilaan 15, 1831 Diegem, RPR Brussel 0425.967.580.

Artikel 1 – Algemeen

Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Brussel in België dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.

Organisator heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://acuvue.cashbacks.org worden geplaatst.

Artikel 2 – Deelname

 1. Uw aankoop dient gedaan te zijn tijdens de actieperiode van 15 mei 2020 tot en met 15 augustus 2020 ("Actieperiode"). Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.
 2. Indienen van uw aanvraag kan tot en met 31 augustus 2020.
 3. Deelname is alleen mogelijk met producten die aangekocht zijn binnen de Actieperiode.
 4. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar, die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in België met een vaste woon- of verblijfplaats.
 5. Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt. Bij een niet-conforme deelname vervalt het recht op vergoeding.
 6. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website https://acuvue.cashbacks.org. Claims die werden opgestuurd met de post zullen niet worden aanvaard.
 7. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen indien zij in het bezit zijn van een Belgische IBAN-betaalrekening.
 8. Maximaal 1 deelname per adres/huishouden en/of rekeninghouder.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname

Medewerkers van Johnson & Johnson Medical NV en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname. Opticiens, groothandelaars en verdelers, alsmede hun medewerkers zijn tevens uitgesloten van deelname.

Organisator heeft te allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor deelname aan de actie of enige vorm van vergoeding die gekoppeld is aan deze actie.

Artikel 4 – Actiemechanisme

Deelnemers aan de Actie hebben de mogelijkheid om een bedrag vergoed te krijgen bij aankoop van de deelnemende items, zoals op de website https://acuvue.cashbacks.org staat vermeld. De werking van de actie is als volgt:

 1. Consument ontvangt na aankoop van het deelnemende product een voucher met een unieke code.
 2. Consument gaat na aankoop van het deelnemende product naar actiepagina op de site van ACUVUE® (www.acuvue.be) en klikt op de knop ‘€ 15,- RETOUR’. Deze verwijst vervolgens automatisch naar de afhandelingssite.
 3. Consument selecteert het aangekochte product incl. het cashbackbedrag.
 4. Invullen: gegevens met betrekking tot naam, adres en woonplaats van de consument, e-mailadres, geboortedatum, Belgisch bankrekeningnummer van de consument, aankoopbedrag en -datum en unieke code die op de voucher staat.
 5. Upload aankoopbon.
 6. Indien akkoord wordt het bedrag binnen 30 dagen uitbetaald.

Artikel 5 - Persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens zullen door Organisator en haar handlingpartij worden gebruikt voor de administratieve verwerking van deze actie. De verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Organisator kan de persoonsgegevens gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins, indien de deelnemer daarvoor bij aanmelding toestemming geeft.

Artikel 6 - Uitsluitingen

 1. De organisator en iedere bij de actie betrokken (rechts)persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
 3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
 4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
 5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
 6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 7. De organisator is niet aansprakelijk voor verloren gegane ingevulde formulieren met inzending. De organisator is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor technische, hardware-, software-, server-, website- of andere fouten in de mate dat deze de consument verhinderen of anderszins beletten aan de actie deel te nemen.
 8. Wanneer deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zijn of worden, dan blijven de deelnemer en de organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
 9. De organisator behoudt zich het recht voor om frauduleuze, onvolledige, gemodificeerde of onleesbare claims te verwerpen.

Artikel 7 – Deponering en publicatie van het regelement

 1. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
 2. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator Hokra, Postbus 393, 4200 AJ Gorinchem (NL).

Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden

 1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
 2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
 3. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.
 4. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de Actiewebsite bekend worden gemaakt.

Artikel 9 - Slotbepalingen

 1. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
 2. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: . De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid. Cookiebeleid acuvue.nl Cookiebeleid acuvue.be OK Toestaan Weigeren Cookie instellingen